logo

Viano?n? v?zdoba

pre obce a mest?

MU Ra?a.jpg

o firme

akcia

katal?gy

cenn?ky

kontakt

vst?pte na str?nky DEKORY.SK

 

Vitajte na str?nkach firmy zaoberaj?cej sa hlavne v?robou viano?nej dekor?cie pre obce a mest?, na str?nkach poskytuj?cich inform?cie o produktoch pon?kan?ch na trhu, ako aj o ich pou?it? a ??itkov?ch vlastnostiach. N?jdete tu katal?gy aj cenn?ky ?lenen? do praxou osved?en?ch skup?n a samozrejme aj kontaktn? ?daje.

 

UPOZORNENIE:

Na z?klade Eur?pskej legislat?vy pre ukon?enie v?roby a distrib?cie klasick?ch ?iaroviek, dod?vate? ?iarovkov?ch sveteln?ch k?blov (hadov) upozor?uje na postupn? ukon?enie dod?vania tohto sortimentu a odpor??a pou??va? n?hrady s LED technol?giou!

 

2009PB280153a.jpg.

 

 

 

Odpor??am nav?t?vi? aj str?nky:

www.SADRA.sk

www.WEBSTAV.sk

www.hotelMAJOLIKA.sk